THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

CÔNG TY CP TPXK ĐỒNG GIAO

TRUNG SƠN – TAM ĐIỆP – NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

 

          Kính gửi:    QUÝ CỔ ĐÔNG DOVECO

 

Căn cứ Nghị quyết số 07 NQ/ĐHĐCĐ – DOVECO, Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, họp ngày 27 tháng 04 năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty CP TPXK Đồng Giao (DOVECO) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức năm 2012: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm nhận cổ tức của DOVECO.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012: 12,5%/mệnh giá (sở hữu 01 cổ phần 10.000 đồng được nhận 1.250 đồng).

3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2012: Trong vòng tháng 9 năm 2013.

4. Phương thức chi trả: Chuyển khoản hoặc lĩnh tiền mặt.

5. Thủ tục chi trả:

* Đối với các cổ đông đang làm việc tại công ty: Công ty sẽ chi trả trực tiếp bằng tiền mặt ngay tại văn phòng các đơn vị trực thuộc. Lịch chi trả cổ tức chi tiết tại các đơn vị sẽ được thông báo sau. Khi đến nhận cổ tức đề nghị Quý cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và xuất trình số cổ phần gốc mà mình sở hữu.

* Đối với các cổ đông ngoài Công ty: Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản. Cổ đông gửi trực tiếp hoặc fax hồ sơ đề nghị chi trả cổ tức năm 2012 cho Phòng Tài chính kế toán – Công ty CP TPXK Đồng Giao – Tổ 24, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình – Số fax: 0303 864 325. Hồ sơ đề nghị chi trả cổ tức bao gồm:

– Đề nghị chi trả cổ tức năm 2012 có nêu rõ họ tên, số CMND, số cổ phần sở hữu, số serial và số tài khoản của cá nhân.

– Bản sao CMND hoặc hộ chiếu.

– Bản sao số cổ phần sở hữu của cổ đông.

Công ty CP TPXK Đồng Giao xin trân trọng kính báo!

 

 

 

Nơi gửi:

– Như kính gửi

– Phòng Tài chính – kế  toán

– Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Tài liệu tham chiếu:

– Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 (Bấm vào đây để tải về: File 1, File 2)

Bình luận

Close Menu