Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CP TPXK ĐỒNG GIAO

Trung Sơn – Tam Điệp – Ninh Bình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: …../TB-ĐG

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đồng giao, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

và thời gian dự kiến tổ chức

 

 

Kính gửi:    QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CP TPXK ĐỒNG GIAO

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

+ Thời gian: Dự kiến từ khoảng 25/04 đến 29/04/2016 (thời gian chính thức công ty sẽ thông báo sau).

+ Địa điểm: Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Tòa nhà DOVECO, đường Đồng Giao,  xã Quang Sơn – thành phố Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình.

+ Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của DOVECO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2016 (Theo quy định của Điều lệ Công ty).

+ Nội dung:

– Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

– Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

– Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 theo quy định của Điều lệ;

– Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty;

– Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;

– Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.

+ Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội cổ đông bằng văn bản chậm nhất vào ngày 10/04/2016 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đăng tải trên website: www.doveco.com.vn) thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Ông Phạm Ngọc Thành – Thư ký Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO).

Địa chỉ: Tổ 24 – phường Trung Sơn – thị xã Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình.

          ĐT: 030 3 770 371 Fax: 030 3 864 325; Email: thanhpn@doveco.com.vn

 

+ Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đăng tải trên website: www.doveco.com.vn). Văn bản ủy quyền sẽ được giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền và bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức theo số máy: 030 3 770 371; fax: 030 3 864 325 hoặc gửi Email theo địa chỉ thanhdoveco@gmail.com.

Công ty CP TPXK Đồng Giao trân trọng kính báo!

 

 

Nơi gửi:

– Như kính gửi

– Thông báo trên website: www.doveco.com.vn

– Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Bình luận

Close Menu